پادکست: 391 - بهترین های 2020 1


  • صرفه جویی

در این هفته ، آدام و کوین با یک بحث دیگر در مورد ده فیلم برتر سال ، با یک کنفرانس دیگر در پایان سال به عضویت کن بی بالی درمی آیند.


0:00 – معرفی
5:52 – فیلم های برتر سال 2020
54:31 – جمع بندی

پادکست: 391 - بهترین های 2020 2


  • صرفه جویی

پادکست: 391 - بهترین های سال 2020 3


  • صرفه جویی

پادکست: 391 - بهترین های سال 2020 4


  • صرفه جویی

پادکست: 391 - بهترین های سال 2020 5


  • صرفه جویی

فیلم پیشنهادی  'Wandavision' هنوز برای پخش در سال 2020 در مسیر است

پاسخی بگذارید