رایان این هفته یک کمدی دیگر را می خواست تا از واقعیت افسردگی ما پس بگیرد ، بنابراین آدم و کوین به او The Nice Guys 2017 را به او دادند. او آن را دوست داشت

فیلم پیشنهادی  Pooka به بازار بازگشت: زندگی پوکو

پاسخی بگذارید