آدام و کوین این هفته با نقد و بررسی به مدرسه متوسطه می روند سلح و بیل، اکنون در نخست وزیر آمازون هستید. عناوین دیگر مورد بحث شامل موارد زیر می باشد Time Warp ، Tigertail ، سایر موسیقی ها ، The Crimson Kimono ، و وندی.


00:01:35 – سلح و بیل مرور
00:19:28 – لیست تماشا
00:45:21 – نسخه جدید

فیلم پیشنهادی  BREAKING: فاز 4 به محض بازگشت دیزنی تاریخ انتشار نوامبر جدید برای "بیوه سیاه" عقب رانده شد

پاسخی بگذارید