آدام و کن سعی دارند این ماه را کمی روشن کنند و به چهار کمدی تاریک که در آوریل در طول دهه منتشر شد ، نگاه کنند.

فیلم پیشنهادی  معیار انتشار مجموعه جعبه های بروس لی

پاسخی بگذارید