این هفته زمان آن است که با یک بررسی عجیب غریب شوید کوئنتین دوپیوآخرین گوهر پوچ گرایانه ، دیرسکین. فیلمهای دیگری که مورد بحث قرار گرفته اند شامل Heathers ، Ma ، Spaceship Earth ، زمین لرزه ، استخراج ، و قلبهای کوچک آنها را برکت دهید.


00:01:33 – دیرسکین مرور
00: 20: 43 – لیست تماشا
00:41:31 – نسخه جدید

فیلم پیشنهادی  Arrow Video از برنامه ریزی آوریل 2020 خبر داد

پاسخی بگذارید