مای چندین اقتباس تلویزیونی را در طول دهه به ارمغان آورد و در این ماه آدام و کن چهار مورد از آنها را به همراه یک سریال تلویزیونی مجدداً مورد بحث قرار می دهند.

فیلم پیشنهادی  شایعه: تانوس ممکن است در پروژه های آینده بازگردد

پاسخی بگذارید