پادکست: 372 - اولین گاو 1


  • صرفه جویی

این هفته ، آدم و کوین بحث می کنند کلی ریچاردرا گاو اولهمراه با برخی عناوین دیگر از جمله Palm Springs ، Old Guard، Death Watch، Godzilla و Soleil.

00:01:18 – گاو اول مرور
00:18:11 – لیست تماشا
00:45:10 – نسخه جدید

پادکست: 372 - FIRST COW 2


  • صرفه جویی

پادکست: 372 - اولین گاو 3


  • صرفه جویی

پادکست: 372 - اولین گاو 4


  • صرفه جویی

پادکست: 372 - اولین گاو 5


  • صرفه جویی

فیلم پیشنهادی  معیار عناوین دسامبر 2020 را اعلام می کند

پاسخی بگذارید