در بخشی از جشنواره Fantasia 2020 ما ، آدام و کوین نگاهی به چهار فیلم نمایش در نسخه مجازی امسال از جمله لپسیس ، پارک اکشن کلاس ، دیوانه سامورایی موسایی ، و شما نمی توانید دیوید Arquette را بکشید.


00:03:03 – لپس مرور
00:19:24 – پارک اکشن کلاس مرور
00:32:13 – بررسی دیوانه سامورایی موساشی
00:44:25 – شما نمی توانید دیوید Arquette را بررسی کنید
01:02:41 – نسخه جدید

فیلم پیشنهادی  بررسی مقاومت | نبض فیلم

پاسخی بگذارید