این هفته ، آدام و کوین نگاهی به آنتونیو کامپوس انداختند شیطان تمام وقت در Netflix. برخی دیگر از عناوین مورد بحث عبارتند از Nightbreed، Pretending I’m Superman: The Tony Hawk Story Game Story، The Dead Zone، The Social Dilemma، Golden Horns، Elites Coast، The Dead Zone، و این پاریس است.


00:01:25 – شیطان تمام وقت مرور
00:21:50 – لیست تماشا
00:48:46 – نسخه های جدید

فیلم پیشنهادی  معیار عناوین دسامبر 2020 را اعلام می کند

پاسخی بگذارید